Varsity Photo Gallery
Photos this page courtesy Mike Stafos.
Roy Andrew Petty, Jr. KIA.
Mike Smith. KIA
Mike Stafos
David Evans. KIA